УВЕДОМЛЕНИЕ

BACK TO ALL NEWS
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Дриймвил“ ООД 

„Дриймвил” ООД има следното инвестиционно предложение
„ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ за курортно строителство в Поземлен имот с идентификатор No
00878.46.360, област Бургас, община Царево, гр. Ахтопол, м. „Аероплана“, вид
собствеността: Частна, вид на територията Урбанизирана, начин на трайно
ползване: За друг вид застрояване, площ 76364 кв. м, стар номер 046360, съгласно
Заповед за одобрение на КККР No РД-18-55/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор
на АК и Заповед за изменение на КККР No КД-14-02-350/16.03.2007 г. на Началника
на СК – Бургас”

ВИЖТЕ ТУК

 

 

 

Send inquiry

See more See less VIEW PLAN ENQUIRY